Ψηφιοποίηση αρχείων εγγράφων & λοιπών εντύπων - Καταχώρηση δεδομένων - Συμβουλευτική δράση GDPR


Ανάπτυξη λογισμικού - Υπηρεσίες Υποστήριξης & Συμβουλευτικής

  

Script@Manager

Ολοκληρωμένη πλατφόρμα

 • Ηλεκτρονικής Διαχείρισης & Αρχειοθέτησης Εγγράφων
 • Διαχείριση Εργασιών & Διαδικασιών
 • Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο

Γενικές πληροφορίες

Νομικό πλαίσιο - πλήρη τήρηση νομικού πλαισίου:

 • ηλεκτρονική υπογραφή
 • Διαύγεια
 • σύστημα αρχειοθέτησης
 • οργανόγραμμα του Δήμου
 • συμμόρφωση με το κανονισμό ΕΕ περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Άλλα πληροφοριακά συστήματα - συμβατότητα και διασύνδεση με όλα τα ήδη εγκατεστημένα συστήματα:

 • Πρωτόκολλο
 • Δημοτολόγιο
 • Μητρώα Αρρένων
 • HR

Έγγραφα:

 • διατήρηση κύκλου ζωής εγγράφου
 • τήρηση εκδόσεων εγγράφου - ιστορικότητα

Πρωτόκολλο:

 • δυνατότητα τήρησης πολλαπλών Βιβλίων Πρωτοκόλλου (πχ. εμπιστευτικό πρωτόκολλο)
 • αυτόματη αποστολή e-mail στους ενδιαφερόμενους
 • άμεση εύρεση ομοειδών εγγράφων
 • άμεση συσχέτηση εγγράφων

Ασφάλεια - τήρηση κανόνων ασφαλείας:

 • διαβαθμισμένη πρόσβαση (βάση οργανογράμματος, ρόλων και δικαιωμάτων)
 • κρυπτογράφηση

Αναζήτηση εγγράφων:

 • αναζήτηση με πλήθος παιδίων
 • αναζήτηση με λέξεις - κλειδιά (OCR, Data Capture)

Πλεονεκτήματα:

Εξοικονόμηση δαπανών και συγκεκριμένα σημαντική μείωση χρόνου διεκπεραίωσης αιτημάτων:

 • αποφυγή λαθών – χρόνος διόρθωσης
 • γρήγορη εύρεση ομοειδών εγγράφων (διπλών) και δυνατότητα συγχώνευσης
 • αυτόματη πρωτοκόλληση των ηλεκτρονικά εισερχομένων

Εξοικονόμηση πόρων:

 • μείωση δαπανών εκτύπωσης: χαρτί, toners, μελάνι, service των εκτυπωτών-φωτοτυπικών
 • μηδενισμός της χειρόγραφης δουλειάς
 • εξοικονόμηση χώρου: ηλεκτρονική βιβλιοθήκη / αρχείο
 • μείωση της ανθρωποπροσπάθειας

Οργάνωση Τμημάτων:

 • οργανόγραμμα της Υπηρεσίας
 • παρακολούθηση εργασιών όλων των τμημάτων

Στρατηγική και προγραμματισμός:

 • ετήσιος προγραμματισμός
 • συμμετοχή όλων των υπηρεσιών στη διαδικασία προγραμματισμού
 • δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού των υπενθυμίσεων

Δείκτες αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας μέτρηση παραγόμενου έργου:

 • περιοδική αξιολόγηση
 • παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων αιτημάτων προς δήμο / τμήματα
 • παρακολούθηση ανταπόκρισης του δήμου / τμημάτων στα αιτήματα
 • υπολογισμός χρονικής διάρκειας ανταπόκρισης