Ψηφιοποίηση αρχείων εγγράφων & λοιπών εντύπων - Καταχώρηση δεδομένων - Συμβουλευτική δράση GDPR


Ανάπτυξη λογισμικού - Υπηρεσίες Υποστήριξης & Συμβουλευτικής

  

Συμβουλευτική δράση GDPR

Από τις 25/5/2018, τίθεται σε εφαρμογή ο «Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.»

Ο Κανονισμός θεσπίζει κανόνες, οι οποίοι αφορούν την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κανόνες που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με αντικειμενικό σκοπό την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ειδικότερα το δικαίωμά τους στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η εταιρία Script@, προσφέρει Συμβουλευτική και Εκτελεστική Δράση πάνω στο ζήτημα της Προστασίας Δεδομένων GDPR, παρέχοντας στους πελάτες της ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης το οποίο περιλαμβάνει:

  • μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης
  • μελέτη των απαραίτητων διαδικασιών και εργασιών
  • προτάσεις, σχέδιο υλοποίησης
  • ζητούμενοι έλεγχοι

Επίσης, αναλαμβάνουμε το σύνθετο και δύσκολο ρόλο του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO).

Στην ομάδα εκτέλεσης έργου συμμετέχουν ψηλά καταρτισμένοι άνθρωποι με πολυετή πείρα στο τομέα Προστασίας Δεδομένων όπως:

  • Νομικός Σύμβουλος
  • Σύμβουλος Προστασίας Δεδομένων
  • Εκτελεστικό όργανο προστασίας δεδομένων (DPO)
  • Ομάδα υποστήριξης, συμβουλευτικής και εκπάιδευσης προσωπικού